วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

รุ่นที่ ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ โดย สมาคมนักวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา


๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติทำหน้าที่ส่งเสริมประสานงาน และพัฒนาระบบวิจัยของชาติตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงาน และภาคเครือข่าย ทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติการ ซึ่ง วช. ได้เริ่มพัฒนาบุคลกรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน โดยได้ดำเนินการโครงการสร้างนักวิจัยต้นกล้าวิจัย ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ได้ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน ๕๖๗ คน

ในการพัฒนานักวิจัย ที่ผ่านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องพัฒนาให้นักวิจัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่นั้น มีคุณภาพและสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) วช. จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดทำหลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย วิทยาการฝึกอบรม และผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยจาก วช. เช่น ต้นกล้าวิจัย ตลอดจนบุคคลจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วช. ให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัยและเป็นเครือข่ายวิทยากรจัดการฝึกอบรมร่วมกับ วช.

สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ วช. ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย จำนวน ๙ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยข่อนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักวิจัย โดยได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถนำหลักสูตรไปจัดการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยได้ ซึ่งในเบื้องต้นมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น ๙๘๔ คน

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วช. มีแผนการดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” ให้ได้จำนวนประมาณ ๕,ooo คน โดยใช้วิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ที่มีความพร้อม และเชี่ยวชาญในหมวดวิชาต่างๆ ในการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป ซึ่งสมาคมนักวิจัย ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ พะเยา จัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ ๒ ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป ๒.

2. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้

๒.๓ เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์การวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Posted on กุมพาพันธ์ 8-12, 2016 by morkmanner in ข่าวสาร // 0 Comments
ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
Copyright © 2015 | WordPress Theme