วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
ข่าวสาร
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5  และการประชุมเครือข่ายวารสารเพื่อผลักดันขึ้นสู่ฐาน TCI ที่ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี , คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ,บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันนี้ ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ญาณกร โท้ประยูร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ และ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการอนุฝึกอบรมสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารของสมาคมนักวิจัยโดยการนำของ ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ที่ประสานงานการเข้าพบคารวะ และรายงาน ความสำเร็จของโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล
ดร.ญาณกร โท้ประยูร และ ดร.กรเอก กาญจนโภคิน ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามหลักเศษฐกิจพอเพียงในชุมชนในวันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และสนับสนุนวิชาการ 8 มอบหมายให้ข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายดำเนินการสัมภาษ...
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ โดย สมาคมนักวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
ดร.ญาณกร โท้ประยูร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ญาณกร โท้ประยูรและ ผศ.ดร.สารดา จารุพันธ์ , ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม นำคณะศิษย์เก่า ปริญญาเอกทางด้านภาษาศาสตร์เข้ากราบขอพร ศ.ดร.อุดม วโรตม์สิขดิษฐ์ ที่ราชบัณฑิตยสภา
ดร.ญาณกร โท้ประยูร เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 ) ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง โดย กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) สานักงาน
ดร.ญาณกร โท้ประยูร ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ กับดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนะกุล ได้เป็นตัวแทนสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2558 Thailand
" ดร.ญาณกร โท้ประยูร บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ในหัวข้อ "Public Opinion Research At thr time of Economic, Socail and Cultural Integration"
 
ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
 
Copyright © 2015 | WordPress Theme