Dropdown Menus in CSS Css3Menu.com

วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 20
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 19
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 18
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
ผู้ดูแลระบบ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สนับสนุนและมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษศาสตร์และทางสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของบทความทางวิชาการ เพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป จึงได้มีการจัดทำวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน มาจวบจนปัจจุบันราว 8 ปี แล้วซึ่งทางสถาบันมุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดทำวารสารเข้าสู่ระบบ TCI ควบคู่ไปกับการพัฒนาสถาบันฯ ในโอกาสต่อไป

ค่านิยมหลักขององค์กร
 : RAJAPARK
R : Respect                        มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือซึ่งกันและกัน
A : Accountability                 มีความโปร่งใส รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้
J : Judiciousness                  คิดอย่างทบทวน รอบคอบ
A : Achievement motive        มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มุ่งสำเร็จ
P : Participation                   ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
A : Awareness                     มีความตระหนัก ตื่นตัว
R : Re-Innovation                 ใช้นวัตกรรมอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
K : Knowledge management แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 ) ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง โดย กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) ดร.ญาณกร โท้ประยูร ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ กับดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนะกุล ได้เป็นตัวแทนสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2558 Thailand " ดร.ญาณกร โท้ประยูร บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand
สมาชิก/Online
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
Copyright © 2015 | WordPress Theme