วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
วิธีการส่งบทความเพื่อประเมินการตีพิมพ์
 • 1 กรอกแบบนำส่งเอกสารผ่านทาง http//www.rajaparkjournal.com
 • 2 กองบรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์พิจารณาและแจ้งผลทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์เมื่อส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัยแล้วจะได้รับหนังสือตอบรับบทความ ภายใน 1 อาทิตย์
  ระยะเวลาในการรอการประเมินบทความ
 • 1 กองบรรณาธิการส่งบทความให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1 สัปดาห์
 • 2 เมื่อได้รับบทความคืนจากคณะกรรมการประเมินฯ(ใช้เวลา 3 สัปดาห์)พิจารณาเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ภายใน 1 สัปดาห์
 • 3 เมื่อผู้เขียนแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งบทความสมบูรณ์จำนวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์บทความ 1 แผ่น ที่กองบรรณาธิการฯ
 • 4 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร
  การตีพิมพ์วารสาร
 • 1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจำนวนผู้ขอลงครบแล้วโดยจะลงประกาศทางเว็บไซต์http//www.rajaparkjournal.com
 • 2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งผู้เขียนให้ทราบและจัดส่งวารสารให้ต่อไป
  หลักเกณฑ์การยอมรับบทความให้ตีพิมพ์ในวารสาร
  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารรัชต์ภาคย์ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ประเมินอย่างน้อย 2 คนจากผู้ประเมินจำนวน 3 คน และ/หรือ ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นรายกรณี
  หลักเกณฑ์ในการชำระค่าตีพิมพ์วารสารรัชต์ภาคย์
  ค่าตีพิมพ์วารสารรัชต์ภาคย์ เรื่องละ 3,000 บาท จ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการลงตีพิมพ์
  การอ่านและประเมินบทความ
  จะได้รับค่าตอบแทน ภาษาไทยเรื่องละ 1,000 บาท ภาษาอังกฤษ เรื่องละ 2,000 บาท
  วารสารรัชต์ภาคย์ ออก 1 ปี 2 ฉบับ
 • 1. ฉบับ มกราคม-มิถุนายน พิมพ์ออกเดือนกรกฎาคม ปิดรับต้นฉบับ 31 พฤษภาคมของทุกปี
 • 2. ฉบับ กรกฎาคม-ธันวาคม พิมพ์ออกเดือนมกราคม ปิดรับต้นฉบับ 30 พฤศจิกายนของทุกปี
  หมายเหตุ
  ให้ผู้เขียนบทความมายังกองบรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ โดยยังไม่ต้องชำระค่าอ่านบทความ โดยจะมีการเพื่อพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการว่าบทความตรงกับสาขาของวารสารหรือไม่ (โดยส่งบทความในระบบการรับบทความในเว็บไซต์ของวารสารรัชต์ภาคย์(http//www.rajaparkjournal.com)เพียงอย่างเดียว

อธิบายขั้นตอนการตีพิมพ์วารสารรัชต์ภาคย์

 
ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
Copyright © 2015 | WordPress Theme