วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
ที่ปรึกษา์
ดร.ราชวิกรม อาทิตย์ เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์์
 • บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรสิขดิษฐ์                   ราชบัณฑิตยสถาน
  ศาสตราจารย์ ดร.จิรโชค วีระสัย                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน                  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์              สถาบันรัชต์ภาคย์
  รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา               มหาวิทยาลัยพระเยา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  บรรณาธิการ
  ดร.ญาณกร โท้ประยูร                                ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาฯ

  คณะกรรมการประเมินบทความ(Peer Review)
  ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ             ราชบัณฑิตยสถาน
  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ                     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รองศาสตราจารย์ ดร. พลสิทธิ์ หนูชูชัย          มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  รองศาสตราจารย์ ดร. พยอม วงค์สารศรี         มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วิทยอุดม           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ วิเชษฐ์ เทพเฉลิม               สถาบันรัชต์ภาคย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชินบุตร            มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร สมบุญมาก       มหาวิทยาลัยนครพนม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารดา จารุพันธ์          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นะมิ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์  สถาบันรัชต์ภาคย์
  ดร.ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์                            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง                              มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
  ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง                         มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
  ดร.กรรณิกา อนัคฆกุล                                          มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  ดร.นารา กิตติเมธากุล                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ดร.สนชัย ใจเย็น                                       มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษธานี
  ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล                                สถาบันรัชต์ภาคย์
  ดร.สุรศักดิ์ จีรวัสตร์มงคล                            มหาวิทยาลัยวลัยลงกรณ์
  ดร.จักรวาล สุขไมตรี                                  สถาบันรัชต์ภาคย์

  กองการจัดการ
  ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล                                ดร.พัชรวัต ปิยะโอสถสรรค์
  ดร.สุรภา รอดเดช                                     ดร.จักรพงษ์ เปี่ยมเมตตา
  ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น                              นางสาวนฐมล  หมวกฉิม
  นางสาวพรพนา ศรีสถานนท์                        นางสาวจิตานันธ์ ปิติเลิสศิริกุล
  นายอธิวัฒน์ อาษากิจ                                 นางสาวอัญมณี ศรีวัชรินทร์
  นางสาวอุไรพร พิมอุบล                              นางสาวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร

ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
Copyright © 2015 | WordPress Theme