วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 12 ฉบับที่ 25
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 24
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษครบรอบ 23 ปี(เล่ม2)
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษครบรอบ 23 ปี
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 23
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษ
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 21
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 20
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 19
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
วารสารรัชต์ภาคย์

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 25 เดือน มกราคม – เมษายน 2561


ปกวารสาร PDF
ส่วนหน้าวารสาร PDF

แนวทางในการเสริมสร้างคุณค่าสินค้า OTOP และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาอาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
Approaches to Enhance Values of OTOP and to Leverage Tourism Resources to Develop
Community Economy: A case study of Srisawat district, Kanchanaburi Provi
nce

PDF
รศ. ดร.เสรี วงษ์มณฑา  

การบริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 A study of Inclusive Education Management to Perception of Secondary School Teachers under Bangkok Metropolitan

PDF
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง  

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานด้านความอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนของหลักทรัพย์:การศึกษาเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์
The Relationship between Sustainability Performance and Stock Return:
An Empirical Study of the Listed Companies on the Stock Exchange
of Thailand Awarded Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

PDF
ธนวันต์ อภิมนต์บุตร์  

รายงานการวิจัย : ผลกระทบของการใช้แอพพลิเคชั่น Line ที่มีต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุในอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา Research Report of the Impacts of the Line Application Utilization on Elderly Lifestyle in Bangpakong Sub-District, Chachoengsao Province

PDF
อัญชลี เกตุจันทร์ ,ณัฐพาส สลุงอยู์  

การปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Science Education Reform on The Basic Education Level

PDF
เตชาเมธ เพียรชนะ  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาในรายวิชาแบดมินตัน ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ An Analysis of Twelve Values Announced by the Head of National Council for Peace and Order (NCPO) of Students in Badminton Course

PDF
ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์  
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดลพบุรี
Promoting Holistic Health Care of The monks in Lopburi
PDF
พระกิตติญาณเมธี  

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค: ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ของแถมของรางวัลด้วยการชิงโชค Legal Problems on the Consumer Protection a Case Study on Premium and Sweepstakes Promotion

PDF
เกวลี ชุมชิต  

การบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน Administration of Habour Order of the Marine Department according to the Sustainable Administration Concept

PDF
อุดม พลอยจินดา  

รายงานการวิจัย: ผลกระทบของการใช้แอพพลิเคชั่น Line ที่มีต่อการดาเนินชีวิต ของผู้สูงอายุในอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา Research Report of the Impacts of the Line Application Utilization on Elderly Lifestyle in Bangpakong Sub-District, Chachoengsao Province

PDF
อัญชลี เอกตุจันทร์  

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกับสุราพื้นบ้านกรณีศึกษา: เหล้าอุ ในจังหวัดนครพนม Legal measures to promote the community economy Case Study: U as a local spirits in Nakhon Phanom

PDF
จุฑารัตน์ มังคละกนก  

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนาเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานตามมาตรา 21 ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 Legal problems Related to Import the Industrial Products which are Required the Mandatory Standard under Industrial Product Standards act, b.e. 2511 (1986)

PDF
ณัฏฐ์วิรยา พันธุ์สกุล เหลียง  

การแก้ปัญหาสาธารณภัยของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย The Government of The Democrat Party and Phcu Thai Party and Their Disaster Resolutions

PDF
สาธิยา ช่อผกา  

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณค่าตราสินค้า พฤติกรรม และทัศนคติต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการฉีดโบทูลินั่มท็อกซิน (โบท็อกซ์) เพื่อความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Integrated Marketing Communication, Brand Equity, Consumer Behavior and Attitudes to the Consumer Decision-Making Process of Injecting Botulinum Toxin (botox) in the Bangkok Metropolitan Area

PDF
สุจินดา ดวนด่วน์  

สิทธิมนุษยชน กฎหมายไทย และการบังคับใช้กฎหมาย Human Rights, Thai Law and Law Enforcement

PDF
พันตารวจโท สมเกียรติ เกียรติเลขากุล       

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับธุรกิจเครือข่าย Legal Problems Relating to the Enforcement of Anti-Money Laundering Law on Business Networks

PDF
วรทัต เรืองฤทธิ์  

การเลือกทาเลที่ตั้งของโรงงานด้วยกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ Plant Location Decision with Analytic Hierarchy Process

PDF
รศ.ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต์  

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบไม่รีบเร่ง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี Guidelines for Slow Tourism Development in Phanat Nikhom District, Chonburi Province

PDF
ณัฏฐพัชร มณีโรจน์  
ผลการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ Result of the Development of Empowerment in the Active aging PDF
ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญิ์  

การส่งเสริมการผลิตข้าวไร้สารพิษโดยชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี Production enhancement of organic rice by the Boon Niyom Ratchathani Asoke Community Warin Chamrab district, Ubon Ratchthani province.

PDF
ธารงค์ แสงสุริยจันทร์  

ความผูกพันองค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จากัด Organizational engagement that affects the effectiveness of employee performance. Sunthorn Metal Industries Co., Ltd

PDF
ฉวิวรรณ ปูรานิธี, ณัฎฐิพล ปูนิธี  

Adapt to Survival Adaptation of Yaoxian Cement Plant in Shaanxi Province, China

PDF
Jiaxin Ding  

Developing Perceptions and Brand Equity to Enhance the Potential of Adventure Tourism in Bencha Burapha Suvarnabhumi Provinces

PDF
Thida Laemlaksakul  

The relationship between Corporate Governance and Cost of capital for Thai Listed Companies

PDF
Nithiphak Katisart  

What a Buddhist must know

PDF
Aphinant Chantanee  

ส่วนหลังปกวารสาร PDF
FULL PAGES PDF
ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
Copyright © 2015 | WordPress Theme