วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 24
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษครบรอบ 23 ปี(เล่ม2)
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษครบรอบ 23 ปี
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 23
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษ
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 21
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 20
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 19
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
วารสารรัชต์ภาคย์

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 24 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2560


ปกวารสาร PDF
ส่วนหน้าวารสาร PDF

มิติของความล้มเหลวในการบริหารงานภาครัฐที่ถูกมองข้ามกับความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาล
Dimensions of failure in Public Administration that overlook Transparency and Good Governance.

PDF
รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร  

พัฒนาการพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง 2489 – 2550
THE DEVELOPMENT OFTHAI POLITICAL PARTIES UNDERTHE POLITICAL PARTIES ACT 1946 – 2007

PDF
จิรศักดิ์ ขำหรุ่น  

แนวทางการบริหารสาธารณะในปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเมืองพัทยา
How the public administration in Pattaya

PDF
ดร. รุ่งรัตนา เจริญจิตต์  

การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Transformational Leadership Development of Administrators in the Local Administrative Organizations for Entering Asean Economic Community
PDF
บัญชา   แสงสุวรรณ์  

การให้บริการประชาชนของศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
Services Provided to People by Nonthaburi Government Center

PDF
ธนภมน  ชีวเจริญกุล  

บทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการตรวจสอบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

The Role of the Bangkok Metropolitan Council in Checking the Bangkok Metropolitan Administration
PDF
อุไร อนันตสิน  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Factors Influencing the Consumer Buying Decision of Coffee with Green Packa
PDF
ภักดี มะนะเวศ  

การจัดการโซ่อุปทานสำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
Supply Chain Management for tourism in BanchiangUdonthani Province

PDF
ผศ.ทัศนีย์  สิราริยกุล  

การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเขตเศรษฐกิจพิเศษ
A Study of  tourism Potential in Kanchanaburi Province as a Special Economic Zone.

PDF
เฉลิมพล ศรีทอง  

การศึกษาความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันรัชต์ภาคย์
A STUDY OF BURNOUT IN STUDYING ENGLISH OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF RAJAPARK INSTITUTE

PDF
อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว ,อภิรัชต์ อัครพัฒนวงษ์  

บทบาทของรัฐในการดำเนินกิจการเพื่อสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยิ่งยืน
The role of public sector in the social enterprise for sustainable development

PDF
จักรพันธ์ งานสุขเลิศสกุล  

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองชองประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2549-2557

The development of the participation of people who have political opinions during the year Thailand. 2549-2557
PDF
สำเนียง มณีฉาย  

การกำหนดนโยบายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ในประเทศไทย
THE LEGALIZATION OF CHILD PROTECTION BY ASSISTED REPRODUCTIVE
TECHNOLOGIES IN THAILAND

PDF
กีรติวรรณ กัลยาณมิตร  

นโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในประเทศไทย: กรณีศึกษา ICT Free Wi-Fi
Public Internet Service Policy in Thailand: Case Study in ICT Free Wi-Fi

PDF
สิทธิพร สมทรัพย์  

กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

The Communication Stregies of The Government of Gem. PRAYUT CHANOCH
PDF
เชือก โชติช่วย       

หลักการประเมินแห่งดุลยภาพ  ของ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ กับเทศบาลตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
The Principle of equilibrium evaluation in Chao Phraya Surasak Municipality and Banglamung Municipality

PDF
รศ.ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์  

ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการขายออนไลน์
Knowledge and Attitude of Rattanabhundit Students University, they want to be an online Owner.

PDF
บุศกร ลิ่มภักดีประดิษฐ์  

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งมอบบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 
Public-Private Partnership to Deliver Public Internet Services

PDF
วรวีร์ วีรคเชนทร์  
คุณภาพด้านการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

Quality of Information System for Management of PhranakhonRajabhat University

PDF
นิภัทร์ สิงห์สวัสดิ์  

Format to Manage the Local Wisdom System of the Local Government Organization to Correspond With the Economic, Social and Environmental Development of Lopburi Province

PDF
JanchaiJunlah  

Administration of the Chainat Provincial Welfare Fund

PDF
JhanyaKrtdloum  

ส่วนหลังปกวารสาร PDF
FULL PAGES PDF
ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
Copyright © 2015 | WordPress Theme