วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษครบรอบ 23 ปี(เล่ม2)
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษครบรอบ 23 ปี
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 23
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษ
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 21
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 20
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 19
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
วารสารรัชต์ภาคย์

วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ 23 ปี


ปกวารสาร PDF
ส่วนหน้าวารสาร ก PDF
ส่วนหน้าวารสาร ข PDF
ส่วนหน้าวารสาร ค PDF
ส่วนหน้าวารสาร ง PDF
ส่วนหน้าวารสาร จ PDF
ส่วนหน้าวารสาร ฉ PDF
ส่วนหน้าวารสาร ช PDF

ความคาดหวังของผู้เข้าชมชาวไทยต่อการจัดการแข่งขันมวยโลกที่จัดในเขตและนอกเขตกรุงเทพมหานคร
Thai Spectator's Expectation on Hosting World Boxing Contest Holding Inside and Outside Bangkok Metropolitan
PDF
คมสัน ไชยโชติช่วง  
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานบังคับคดี จังหวัดลพบุรี อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Clients' Opinion on Serviceability of the Provincial Legal Execution Office, Muang District, Lopburi Province
PDF
วารุณี น้อยบุ่งค้า1, ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์  
An Analysis of English Vocabulary Learning Strategies: A Study of the Second Year Students of the Department of Business English, Faculty of Liberal Arts, Rattana Bundit University PDF
Ajahn Jiraphorn Thaingthum์  
An Analysis of Motivation and Attitudes towards Learning English: A Study of the Fourth Year Students of the Department of Business English, Faculty of Liberal Arts, Rattana Bundit University PDF
Pornchat Tanmongkol  
รูปแบบความสาเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปไทยที่ไม่ใช่อาหาร
สาหรับกลุ่ม OTOP เขตกรุงเทพมหานคร
Achievement Model for Product Development of Thai Processed Herbal Non
Food Products for OTOP Group, Bangkok Metropolitan Region
PDF
จรีย์ภัสร์ จุฑาธนัญญ์1, ริญญาภัทร์ ปยุตวรเศรษฐ์์  
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
Studying the Decision Making Behavior of the Health Food Stores of the Students in Rattana Bundit University
PDF
จันทร์ฉาย อมรยิ่งเจริญ, ธิดา แหลมหลักสกุล, อุบลวรรณ ขุนทอง  
แนวทางการบริหารจัดการของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Management Approach of Restaurant Business in Ayutthaya
PDF
ว่าที่รต.ดร.พุฒิพงศ์ เอี่ยมสินธร์  
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้ระบบ M-Learning สาหรับนิสิตปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
The study of behavior and requirement on using M-learning system for
Business Computer students, Rattana Bundit University
PDF
สุปราณี ปาวิลัย, สราวุธ รามณรงค์, นรีรัตน์ อนันต์ชัยรัชตะ  
การศึกษาวิเคราะห์การจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของสาขาวิชาศิลปะการแสดงในสถาบันอุดมศึกษาไทย
An analytical the student affairs of performing arts in Higher Education
PDF
สุรินทร์ เมทะนี์  
การจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง
Knowledge management of Local Administrative Organization towards Thailand 4.0: Case study of local government organizations in Rayong
PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร สหัสยุคนธ์  
รูปแบบการพิจารณาคดีอาญาด้วยระบบลูกขุน สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
Criminal case model with jury system to the change in world social
PDF
ปิยเกียรติ สาวิกันย์์  
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสปาในเขตกรุงเทพมหานคร
Customer Relationship Management of Spa Business in Bangkok
Metropolitan Region
PDF
ศิริวรรณ เอี่ยมศิริ, สุภาวิณี สารธิยากุล, ปุญญานันท์ อุปถัมภ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด ในประเทศไทย
Quality of Life Development on Buddhist Way in Vipassana Meditation
centers, Thailand
PDF
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร  
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์
Guideline of Cultural Tourism Development at Kochchasuksa (Elephant Camp)
Center in Elephant Village, Ban Taklang, Surin Province
PDF
สุจิตรา ขันแก้ว, กาญจนาพร ผดุงฤกษ์, กรนันท์ พิมพ์กิ่ง และศศิธร รัตนประยูร  
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
Creative tourism development in Ban Dan Kwian, Chok Chai District, Nakhonratchasima Province
PDF
กรกช ตราชู, กชกร ศรีทะวงษ์, ณัฎฐดิษฐ์ ดิษฐ์วัฒนกูล, ณัฏฐพัชร มณีโรจน์  
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก
Guidelines for Creative Tourism Development for the Elderly in Nakorn Nayok Province
PDF
จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด, วรัญญา เผือกสวัสดิ์, ภูษณิศา นัยเนตร์ และปิยะธิดา บรรลุศิลป์  
การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมีอนินทรยี ์ 1 เร่อื ง โครงสร้างโมเลกุลและการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
Development of Teaching the Molecular Structure in Inorganic Chemistry1 and
Educational Achievement for Chemistry Students.
PDF
วิไลพร ปองเพียร  
ปัจจัยที่มีผลสำเร็จต่อกำรพัฒนำชุมชนศำลำมีชัยตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
Factors affecting to success of development in Salameechai Community, Naimueng Subdistrict, Mueng District,Nakhon Si Thammarat Province.
PDF
ธวัชวงศ์ รัสมะโน, ธีรวุฒิ ยุติธรรม, ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง ที่ปรึกษา  
ปัจจัยของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการต่อผลการดาเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดยะลา
The Factor of management information technology to business performance
of small and medium enterprises in Yala
PDF
ดร.ปราการ เมธาวิวรรธน์กุล  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาข้อสอบกลางของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
A Study of Factors Affecting Students' Academic Achievements in central Examination Question paper: Mahachulalongkornrajavidyalaya University
PDF
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร., พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร.  
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาครอบครัวในชุมชนเขตวังทองหลาง
The Living Performance in Accordance with the Sufficiency Economy – Base of Family Leaders in Wangthonglang Community.
PDF
ปริญญา สารททอง, นิภาพร ไชยศรีเมือง  
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นในจังหวัดภูเก็ต
Health Tourism Patterns to support Japanese Tourists Needs in Phuket Province
PDF
ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล  
การจัดการศึกษาทั่วไปเพื่ออาชีพสาหรับศตวรรษที่ 21
The General Educational Management in the 21st Century
PDF
ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง  
การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนกุศลศึกษาเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักสติปัฏฐาน 4
The development of kusolsuksa school administrators, teachers and Personal TalingChan, Bangkok Foundations of Mindfulness
PDF
พระราชสุตาภรณ์, ผศ.ดร., (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ)  
การวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นาของพระสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
An Analysis of the Monks Leadership for Buddhist Propagation
PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน์  
กลยุทธ์การตลาดข้าวจังหวัดนครสวรรค์ในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
The Effectiveness strategic of Nakhon Sawan Rice in Thai Market and Global Market under ASEAN Economic Community
PDF
สาธร ทรัพย์รวงทอง, บุญแสน เตียวนุกูลธรรม, วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง  
การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Budget Administration of Provincial Administrative Organization According to good governance practices: Case study of Suphan Buri Provincial Administrative Organization
PDF
ชาติชัย สาลีผล  
การวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต่อปัญหาการสูบบุหรี่
An Analytical of the Doctrinal Principle to Smoking Problem
PDF
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ ดร., พระมหาประยูร โชติวโร  
เครื่องมือในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน
Participation tool for the municipal solids waste management
PDF
ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Development Guidelines the Life Quality of Elderly: the Case of the Elderly School at Naratchakuey Subdistrict Municipality, Muang District, NakhonPhanom Province
PDF
จุฑาลักษณ์ แสนโท, จารุกัญญา อุดานนท์, กาญ ดาริสุ  
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนสาหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
Physical Environment Management for Special Needs Children in Primary School, Pathumthani Province
PDF
สุริย์วิภา ไชยพันธุ์, พิสุทธ์ พรรคอนันต์์  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฝึกซ้อมเปียโนระดับชั้นต้นของนักเรียนโรงเรียนดนตรีเอกชน จังหวัดปทุมธานี
Factors of Practicing The Piano Class of Private Music Schools of Pathumthani
PDF
วาทิน ประชานันท์  
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
Human Resource Development of Elderly Care Service Business Model
in Bangkok
PDF
ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท  
การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยเพื่อการเข้าสู่
ประชาชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Creating a competitive advantage for Thai industry to enter
ASEAN Economic Community
PDF
ดร. ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์  
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางอาเซียน
Development of Thailand's Health Tourism Potential as an ASEAN Hub
PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภักดี มะนะเวศ  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า
อ.พระประแดง จ.สมุททรปราการ
The Influence Factors on tourists satisfaction at Bang Khung Kachao
PDF
วชิราภรณ์ พัดเกิด, ปิย สุดิสุสดี  
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี
A model for development of educational institution administrator's competency
under the vocational education, Saraburi province
PDF
ลือชัย แก้วสุข  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Development of Human Resources for Local Development
PDF
ดร.เขมิกา ทองเรือง  
การศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการฟอกเงินอันผ่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์
Study on legal measures to prevent money laundering through
savings cooperatives.
PDF
กันตพงศ์ จุฑากิตติ  
การพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
Development of Competitiveness in the MICE Industry for the Eastern Economic Corridor
PDF
Yaowaluk Chaobanpho, Dr.Jetsalid Angsulanjanakul, Dr.Chaloempol Somkiettikul  

ส่วนหลังปกวารสาร PDF
FULL PAGES PDF
ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
Copyright © 2015 | WordPress Theme