วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษครบรอบ 23 ปี(เล่ม2)
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษครบรอบ 23 ปี
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 23
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษ
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 21
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 20
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 19
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
วารสารรัชต์ภาคย์

วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ 23 ปี


ปกวารสาร PDF
ส่วนหน้าวารสาร ก PDF
ส่วนหน้าวารสาร ข PDF
ส่วนหน้าวารสาร ค PDF
ส่วนหน้าวารสาร ง PDF
ส่วนหน้าวารสาร จ PDF
ส่วนหน้าวารสาร ฉ PDF
ส่วนหน้าวารสาร ช PDF

การส่งเสริมการรักษาศีล 5 สาหรับเยาวชน นามาซึ่งความสมานฉันท์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ตามแนวดาริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) วัดปากน้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
The Promoting the five precepts for Youth brings reconciliation. Grade 6
student at the Kusolsuksa school, charity, education, Taling Chan, Bangkok
and Laymans According to Somdadpramaharachamoklajan
Chong warapanyo) Wat Paknum Pasicharaun Bangkok
PDF
พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคคฺปญฺโญ)  
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารงานของเทศบาลตาบล
ในเขตจังหวัดลพบุรี The Citizen Participation in the Administration of Sub - district Municipality in Lopburi Province
PDF
อัครกฤษ นุ่นจันทร  
การเมืองและเศรษฐกิจของการสงวนอาชีพในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาธุรกิจการบริการด้านงานเสริมสวย The Politics and Economy of Occupation Reservation in Thailand and the ASEAN Economic Community: A Case Study of Beauty Services Business PDF
ทศพร นพวิชัย์  
กลยุทธ์สร้างการยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม:
กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Strategy for Acceptance of Participation to Group Activities of the Social Group's
Elderly: Group Elderly of Khun Padpeng Municipality, U Thong District, SuphanBuri Province
PDF
อาจารย์สนธยา แสงส่อง์  
การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐ
สู่สังคมไทย 4.0
Development of Research Capacity of Public University Personnel
Towards Thai Society 4.0
PDF
เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธ์  
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์
The Development master of arts in art of management
PDF
ผศ.ดร.ปัญญา อนัตธนาชัย, ผศ.ดร.ชยสร บุญสมมาก์  
ความเหมาะสมในการนา day fine มาใช้กับประเทศไทย
The suitability of applying day fine in Thailand
PDF
กฤตยา อารีรักษ์  
การศึกษาการบริหารจัดการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถาบันรัชต์ภาคย์
The management integrity and transparency in the operation of
Rajapark Institute
PDF
จีรพรรณ จันทร์วิเชียร์  
การปกครองแบบศักดินาเทวาธิปไตยในทิเบต
Tibetan feudal theocracy
PDF
นรพัชร เสาธงทอง์  
แนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ตราสินค้าสาหรับตลาดชุมชนโบราณในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาตลาดร้อยปีสามชุก และตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
Guidelines in Developing Brand Identity for Traditional Community Market as a' Tourist Destination: A Case Study of Hundred Year Traditional Sam Chuk Market and Kao Hong Market.
PDF
สัจจา ไกรศรรัตน์1  
ปรากฏการณ์การเข้าถึงชีวิตจิตวิญญาณในสังคมสมัยใหม่
The Controversy in the Practice of Portraying the Spiritual Life of Modern Society
PDF
ธันพัทธ์สร ธรรมโชติเมธิน์  
ศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
Availability of Enterprises in Nakhon Si Thammarat Province
for ASEAN Economic Community (AEC)
PDF
ลภัสรินทร์ รัตนบุรี  
แนวทางการพัฒนาตลาดของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์
Guidelines for Market Development of Vehicles Registration Number Auction
PDF
จินณวัฒน์ อัศวเรืองชัย์  
พฤติกรรมและคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเรือสำรำญในกำรเดินทำงท่องเที่ยวยังท่ำเรือของประเทศไทย กรณีศึกษำท่ำเรือแหลมฉบัง
Cruise Passenger's Behavior and Demographic Profile of Thailand Port Visit, A Case Study of Laem Chambang Port
PDF
สุรพร มุลกุณี์  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของประชากรในเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
The factors of relating to behaviors of purchase goods and service via E-commerce of population in the phimon rat municipality, nonthaburi
PDF
ศุภพล มงคลเจริญพันธ์์  
การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556
The Application of Rules of a Good Man's Qualities (Sappurisadhamma)
in Buddhism for Tambon Administrative Organizations in
Wong-Noi district, Ayutthaya province, 2556 B.E.
PDF
กฤตสุชิน พลเสน์  
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
The Administration of Buddhist – Oriented School Providing Phra nakhon
Si Ayutthaya Primary Educational service area office 1
PDF
สำรำญ โคตรสมบัติ1  
บทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในระบบรัฐสภาไทย ช่วงปี พ.ศ. 2540-2556
The role of the opposition party in Thailand during the year 1997-2013
PDF
พุทธสุดา หนุดหละ  
คุณลักษณะของบัณฑิตอาชีวศึกษาสาขาพาณิชยกรรมที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ
ในจังหวัดหนองคาย
The Preferable Characteristics of Commercial Vocational Graduates of
Entreprenueurs in Nong Khai Province
PDF
พีรพล ไทยทอง  
ภาวะผู้นาที่มีผลต่อประสิทธิผลของงานในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามเจตคติของประชาชน: กรณีศึกษาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Leadership affecting effectiveness of Prime Minister position according to the attitude of the people: A case study of General Prayut Chan-o-cha
PDF
เสาวรักษ์ หงส์ไทย์  
การประยุกต์ใช้การสื่อสารการตลาดภาครัฐในการพัฒนาการบริหารรัฐกิจไทย
Application of Public Sector Marketing Communication in
Thai Public Administration Development
PDF
สุริยะ หาญพิชัย  
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของท้องถิ่นคลองพระอุดม อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
Community Based Tourism Management at Khlong Phra Udom Pak Kret District, Nonthaburi Province
PDF
ดร.สุธี แก้วเขียว  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของลูกค้าในกรณีของสถานีบริการน้ามันพลัส
สาขาโพนทัน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว
Influenced Factors on Customer Trust in case of Plus Gas Station, Phonethan Branch, Vientiane Prefecture, Lao PDR
PDF
พิมลพร ศรีกุล  
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสปาในเขตกรุงเทพมหานคร
Customer Relationship Management of Spa Business in
Bangkok Metropolitan Region
PDF
ศิริวรรณ เอี่ยมศิริ  
สิทธิมนุษยชน กฎหมายไทย และการบังคับใช้กฎหมาย Human Rights, Thai Law and Law Enforcemen PDF
พันตำรวจโท สมเกียรติ เกียรติเลขำกุล์  
ปัญหาการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
Problems in Financial Administration of Local Government
Organizations in Thailand
PDF
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จิตนุพงศ์์  
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
Consumer Behavior Affecting Bancassurance Purchasing Decision in Thailand
PDF
ดร.พัชรวัต ปิยะโอสถสรรค์  
การมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ยี วในการอนุรักษ์การท่องเที่ยว เพื่อสิ่งแวดล้อม:
กรณีศึกษาบึงฉวาง จ. สุพรรณบุรี
Participation of tourists in tourism conservation. For the environment:
Case study in Bueng Chawang, Suphan Buri
PDF
ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
A Strategic Management of the Life Assurance Business in Thailand
PDF
ดร.พัชรวัต ปิยะโอสถสรรค์  
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารไทยของจังหวัดจันทบุรี
The Knowledge Management of Local Wisdom for Thai Foods in Chanthaburi Province
PDF
พนิดา พนิตธารง์  
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันรัชต์ภาคย์
Research Title the Quality of Working Life of Support Staffs in Rajapark Institute
PDF
ณฐมน หมวกฉิม์  
ตัวแบบผู้ฝึกสอนกอล์ฟในประเทศไทย
Role Model of Golf Instructor in Thailand
PDF
ภูวิทิต โล่สถาพรพิพิธ์  
บทบาทของครูผู้สอนในการสร้างเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Role of Teachers for Supporting Moral and Ethic to Students in Chawang
District, Nakhon-Si-Thammarat Province
PDF
รัชนญา อินทรสุวรรณ์  
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษา ตาบลเฉลิม อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
The Effects of Violence in Three Southern Border Provinces: case study Chaloem Sub-district, Ra-ngae District Narathiwat Province
PDF
อารอฟัต มาเย๊าะกาเซ๊ะ  
การพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลเมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส
The Development of Tax Mapping and Property Registration Used in Revenue Collecting by Takbai Municipality Narathiwat Province
PDF
ต่อศักดิ์ หมัดหมาน์  
การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์
The Study of Readiness to ASEAN Community of Students in Rajapark Institute
PDF
ดวงรัตน์ ธรรมสโรช์  
ภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดร้อยเอ็ด
Leadership of Chief Executive of the Sub-District Administration Organization in Roi-Et Province
PDF
กิตติพงษ์ พิพิธกุล์  
แนวทางการจัดการการตลาดของธุรกิจเช่าบูชาพระเครื่องในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
The Guidelines for Amulet Market Management in Muang District,
Khonkaen Province
PDF
ศุภกร ใหม่คามิ์  
บทบาทของอาจารย์ผู้สอนในระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ที่สมบูรณ์แบบ
Professor's role for fully e-Learning Course Operation
PDF
อาจารย์เกษม มุทุกันต์์  
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อออนไลน์ (สื่ออินเตอร์เน็ต) ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
Online Media (Internet) Exposure Behavior of People in Bangkok
PDF
ดร.สาธนีย์ แซ่ชิ่น์  
การส่งเสริมการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารของภาคเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณี: เทศบาลเมืองนราธิวาส
ตาบลบางนาค อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Promoting the Use of Malay Language for Private Sector Communications in the
Southern Border Provinces to Step into the ASEAN Community Case Study: Narathiwat Municipality, Tambon Bang Nak, Amphoe Mueang, Narathiwat Province
PDF
อาดัม ยามาอาโง์  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Administration According to the Principles of Good Governance of
the Municipality at Kokko Subdistrict, Muang District, Lopburi
PDF
อรวรรณ กันนุช์  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลพรหมบุรี
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
People's Participation in Management of Promburi Subdistrict Municipality Promburi District Sing Buri Province
PDF
กมลวรรณ แจ่มยิ่ง์  
การพัฒนาการนาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
The Development of National Research Project Management for
Effective Operation
PDF
รองศาสตราจารย์ ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิร์  
ความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวฮันนีมูนในประเทศไทย
The Readiness to Support the Honeymoon Tourism in Thailand
PDF
เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์  
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Parents' Participation in Educational Management of Wat Pongploy Wiriyaram Buddhist Scripture School under the jurisdiction of the National Office of Buddhism
PDF
พระถนอมศิลป์ ราชาวงษ์  

ส่วนหลังปกวารสาร PDF
FULL PAGES PDF
ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
Copyright © 2015 | WordPress Theme