วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 23
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษ
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 21
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 20
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 19
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
วารสารรัชต์ภาคย์

วารสารรัชต์ภาคย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 23 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560


ปกวารสาร PDF
ส่วนหน้าวารสาร PDF
สารบัญ (Content) PDF

การปฏิรูปสู่ความเป็นประชาธิปไตย กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศเมียนมากับประเทศไทย
The Reformation lead to Democracy : A Comparative
Case Study Between Myanmar and Thailand
PDF
อดุลย์ ลือชัย 1-10
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบฐานสมรรถนะสาหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
A Model of Competency-Based Education Approach for the Diploma in Logistics Management Programme under the Office of Vocational Education Commission
PDF
กรรณิกา นรวรธรรม 11-23
ป่าชุมชนกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน PDF
ดร.หทัยกาญจน์ ทวีทอง 24-34
ยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาภาครายได้ของเทศบาลเมือง กลุ่มภาคกลาง
Strategies to Increase the revenue of Town municipality in Central Region
PDF
ธเนศ เก่งเกียรติชัย 35-45
พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนสาหรับวัยกลางคน
Usage Behavior of Smart-Phone Applications for Middle Age Persons
PDF
จันทิรา แซ่เตียว 46-56
กลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทย
Competitive strategies in the low cost airline in Thailand.
PDF
วิรมล เวศสุนทรเทพ 57-68
การวิเคราะห์คัมภีร์ปริตตคัณฐ PDF
พระศรีสุธรรมมุนี (บุญเทียม ญาณินุโท) ผศ. 69-85
การจัดการความรู้
Knowledge Management
PDF
รศ.ดร.พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 86-94
บทบาทของคณะกรรมการต่อผลการดาเนินงานด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Impact of Committees on Financial Performance of The Listed Companies
in the Stock Exchange of Thailand
PDF
ประภัสสร โปร่งวิทยากร 95-111
กระบวนการทางการเมืองต่อการผลักดันข้อกาหนดกรุงเทพและการนาข้อกาหนดกรุงเทพไปปฏิบัติ
Political Processes Regarding Mobilization for the Bangkok Rules and
Their Implementation
PDF
มยุรี เกลี้ยกลาง 112-124
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของ Gold Futures
ในตลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย
Factors Affecting of the Return of Gold Futures in Thailand Futures Exchange
PDF
นางสาวกลอยใจ วรรณชัย 125-140
การรับรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Academic Self-Efficacy of the Bachelor Degree Students of the Faculty of Education,
Ramkhamhaeng University
PDF
รองศาสตราจารย์ สมจิตรา เรืองศรี์ 141-151
แนวทางการสร้างทีมงานในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในอาเภอท่าตะโก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 Guidelines for Team Building of Administration Acdamics of the Schools in Thatako Distict Under the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 3
PDF
บุญสืบ ยังเจริญ 152-164
วะผู้นาแบบแบ่งสันปันส่วน สภาวะทางจิตวิทยาของครู และเงื่อนไขโรงเรียน
ในฐานะที่เป็นองค์กรทางสังคมที่มีต่อการเรียนรู้วิชาชีพครูในโรงเรียนเอกชน
The Effects of Distributed Leadership, Teacher's Psychological States, and School Organizations on Private School Teachers' Professional Learning
PDF
พัชรี เวชยันต์วิวัฒน์ 165-177
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา PDF
พงศกร สวัสดิ์มาก 178-186
ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
Satisfaction of purchasing goods and services through the online channel of customer in Ba
PDF
สุภาภรณ์ วิบุลศิลป์ 187-195
การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อนาไปปฏิบัติในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดสมุทรสงคราม
The Implementation of the Social Capital Development in Community Based Tourism
as Sustainable at Samutsongkram Province
PDF
วิโชคธำรง อังก์สิริยำกร 196-210
สิ่งที่มาก่อนและผลที่ตามมาของพันธะผูกพันในการทางานของครูผู้ช่วย
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Antecedents and Consequences of Probationary Teacher's Work Engagement in Primary Schools under the Office of the Basic Education Commission
PDF
ลัดดาวัลย์ กลิ่นเจริญ 197-213
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Administration of Technology for Meditation Promotion of Wat Prathamakaya
according to the Sufficiency Economy Philosophy
PDF
สุนีย์ สัจจาไชยนนท์ 214-227
การนานโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีไชน่าทาวน์ "เยาวราช"
Policy Implementation of Tourism Development in Bangkok: Case study in China Town (Yaowarach)
PDF
ชนะพล เดชวิทูล 228-240
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ถิ่น ทุรกันดารสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The Third Round External Quality Assessment Results (2011-2015) of Small- Sized Schools
in Remote Area under the Jurisdiction of Office of the Basic Education Commission
PDF
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ 229-257
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1
Leadership of School Administrators under the Secondary Educational Service Area Office 1
PDF
วิมล จันทร์แก้ว 258-271

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์
Factors Influencing to Choose Further Education Online Bachelor's Degree Program

PDF
พรพนา ศรีสถานนท์ 272-282
พัฒนาการแนวความคิดของการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์
การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในกรมการขนส่งทางบก
Conceptual Development of Vehicle Registration Number Bidding Management by Product Value Strategies in Department of Land Transport, Ministry of Transport
PDF
วัลลภ งามสอน,บัณฑิต พิริยาสัยสันต  
Experiencing Higher States of Consciousness: A Qualitative Analysis of Results
of Research in Consciousness within the Framework of the Science of Creative Intelligence
PDF
Shirin Ameneh Mohaghegh 283-297
Contradictions in Harmony—Experiences of Pure Consciousness Understood through the Science of Creative Intelligence: A Qualitative Analysis of Research in Consciousness PDF
Lim Lay Theng 298-313
How Thai Retailers Will Survive in this Era PDF
Duongsamorn Manowan  

ส่วนหลังปกวารสาร PDF
FULL PAGES PDF
ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
Copyright © 2015 | WordPress Theme