วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 23
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษ
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 21
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 20
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 19
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
วารสารรัชต์ภาคย์

วารสารรัชต์ภาคย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 23 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560


ปกวารสาร PDF
ส่วนหน้าวารสาร PDF
สารบัญ (Content) PDF

การปฏิรูปสู่ความเป็นประชาธิปไตย กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศเมียนมากับประเทศไทย
The Reformation lead to Democracy : A Comparative
Case Study Between Myanmar and Thailand
PDF
อดุลย์ ลือชัย 1-10
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบฐานสมรรถนะสาหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
A Model of Competency-Based Education Approach for the Diploma in Logistics Management Programme under the Office of Vocational Education Commission
PDF
กรรณิกา นรวรธรรม 11-23
ป่าชุมชนกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน PDF
ดร.หทัยกาญจน์ ทวีทอง 24-34
ยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาภาครายได้ของเทศบาลเมือง กลุ่มภาคกลาง
Strategies to Increase the revenue of Town municipality in Central Region
PDF
ธเนศ เก่งเกียรติชัย 35-45
พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนสาหรับวัยกลางคน
Usage Behavior of Smart-Phone Applications for Middle Age Persons
PDF
จันทิรา แซ่เตียว 46-56
กลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทย
Competitive strategies in the low cost airline in Thailand.
PDF
วิรมล เวศสุนทรเทพ 57-68
การวิเคราะห์คัมภีร์ปริตตคัณฐ PDF
พระศรีสุธรรมมุนี (บุญเทียม ญาณินุโท) ผศ. 69-85
การจัดการความรู้
Knowledge Management
PDF
รศ.ดร.พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 86-94
บทบาทของคณะกรรมการต่อผลการดาเนินงานด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Impact of Committees on Financial Performance of The Listed Companies
in the Stock Exchange of Thailand
PDF
ประภัสสร โปร่งวิทยากร 95-111
กระบวนการทางการเมืองต่อการผลักดันข้อกาหนดกรุงเทพและการนาข้อกาหนดกรุงเทพไปปฏิบัติ
Political Processes Regarding Mobilization for the Bangkok Rules and
Their Implementation
PDF
มยุรี เกลี้ยกลาง 112-124
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของ Gold Futures
ในตลาดสัญญาชื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย
Factors Affecting of the Return of Gold Futures in Thailand Futures Exchange
PDF
นางสาวกลอยใจ วรรณชัย 125-140
การรับรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Academic Self-Efficacy of the Bachelor Degree Students of the Faculty of Education,
Ramkhamhaeng University
PDF
รองศาสตราจารย์ สมจิตรา เรืองศรี์ 141-151
แนวทางการสร้างทีมงานในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในอาเภอท่าตะโก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 Guidelines for Team Building of Administration Acdamics of the Schools in Thatako Distict Under the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 3
PDF
บุญสืบ ยังเจริญ 152-164
วะผู้นาแบบแบ่งสันปันส่วน สภาวะทางจิตวิทยาของครู และเงื่อนไขโรงเรียน
ในฐานะที่เป็นองค์กรทางสังคมที่มีต่อการเรียนรู้วิชาชีพครูในโรงเรียนเอกชน
The Effects of Distributed Leadership, Teacher's Psychological States, and School Organizations on Private School Teachers' Professional Learning
PDF
พัชรี เวชยันต์วิวัฒน์ 165-177
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา PDF
พงศกร สวัสดิ์มาก 178-186
ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
Satisfaction of purchasing goods and services through the online channel of customer in Ba
PDF
สุภาภรณ์ วิบุลศิลป์ 187-195
การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อนาไปปฏิบัติในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดสมุทรสงคราม
The Implementation of the Social Capital Development in Community Based Tourism
as Sustainable at Samutsongkram Province
PDF
วิโชคธำรง อังก์สิริยำกร 196-210
สิ่งที่มาก่อนและผลที่ตามมาของพันธะผูกพันในการทางานของครูผู้ช่วย
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Antecedents and Consequences of Probationary Teacher's Work Engagement in Primary Schools under the Office of the Basic Education Commission
PDF
ลัดดาวัลย์ กลิ่นเจริญ 197-213
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Administration of Technology for Meditation Promotion of Wat Prathamakaya
according to the Sufficiency Economy Philosophy
PDF
สุนีย์ สัจจาไชยนนท์ 214-227
การนานโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีไชน่าทาวน์ "เยาวราช"
Policy Implementation of Tourism Development in Bangkok: Case study in China Town (Yaowarach)
PDF
ชนะพล เดชวิทูล 228-240
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ถิ่น ทุรกันดารสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The Third Round External Quality Assessment Results (2011-2015) of Small- Sized Schools
in Remote Area under the Jurisdiction of Office of the Basic Education Commission
PDF
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ 229-257
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1
Leadership of School Administrators under the Secondary Educational Service Area Office 1
PDF
วิมล จันทร์แก้ว 258-271

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์
Factors Influencing to Choose Further Education Online Bachelor's Degree Program

PDF
พรพนา ศรีสถานนท์ 272-282
Experiencing Higher States of Consciousness: A Qualitative Analysis of Results
of Research in Consciousness within the Framework of the Science of Creative Intelligence
PDF
Shirin Ameneh Mohaghegh 283-297
Contradictions in Harmony—Experiences of Pure Consciousness Understood through the Science of Creative Intelligence: A Qualitative Analysis of Research in Consciousness PDF
Lim Lay Theng 298-313

ส่วนหลังปกวารสาร PDF
FULL PAGES PDF
ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
Copyright © 2015 | WordPress Theme