วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 19
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
วารสารรัชต์ภาคย์

วารสารรัชต์ภาคย์ ISSN 1905-2243 ปีที่ 10
ฉบับที่ 20 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559


ปกวารสาร PDF
ส่วนหน้าวารสาร PDF
สารบัญ (Content) PDF

การยอมรับบทบาทของทหารในการเมืองไทยของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษาการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 PDF
บุศรา นิยมเวช 1
แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 PDF
ปภัสรา โพธิ์อ่อง 13
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตชลบุรี PDF
อัมรา พูลสวัสด 25
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา PDF
ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ 37
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ร่วมกับแรงเสริมทางสังคมด้วยสือสังคม PDF
จิรวัฒน์ วัฒนาพงษ์ศิร 49
การพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต PDF
ดร.วิมล จันทร์แก้ว 60
วิถีทางรอดของชาวนาจังหวัดชัยภูมิในเขตลุ่มน้ำหนองเขื่อง PDF
สุริยะ หาญพิชัยา 71
เมืองน่าอยู่กับการจัดการขยะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน PDF
ดร.ญาณกร โท้ประยูร 82
ภาวการณ์ทำงานของมหาบัณฑิตจากสถาบันรัชต์ภาคย์ ปีการศึกษา 2556 PDF
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ 96
การนิเทศการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 107
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนประถมศึกษา จ.นครพนม PDF
นางสาววณดา คำถา 115
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชัยนาท PDF
ปัณณภัสร์ พงศ์เศรษฐวรา 128
การสร้างและพัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นตามแนวทางพระพุทธศาสนา PDF
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ 141
กลยุทธ์การบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของรัฐในสถานศึกษาขนาดเล็กตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ.2542 PDF
พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ, ผศ.ดร.ปัญญา อนันตธนาชัย 155
จรรยาบรรณทางวิชาชีพการบัญชีผลกระทบในเออีซี PDF
ดร.พิชัย ทรัพย์เกิด 166
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนตลาดฝั่งโขง ดอนเมือง กทม PDF
ดร.ธนชาติ ปทุมสวัสด์ 178
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันทางอาชีพของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล PDF
ธัญนันท์ นาคแดง 190
รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดลพบุรี PDF
สราวุธ ดวงจันทร์ 203
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา PDF
รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 212
การศึกษาความสามารถในการทำกำไรและปัจจัยต่อมีผลทำปัจจัย PDF
ผศ.วันฤดี สุขสงวน 223
การสังเคราะห์ต้นแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ผสานหลักการดึงความสนใจ PDF
ปาริฉัตร ละครเขต 233
Mastery over natural law for skill in action: a qualitative analysis of results of research PDF
Ng Sin Ting 244
Communicative bilingual approach in a thai schoo PDF
Goragot Butnian 257
Experience of silence and dynamism: Growth of higher states of consciousness. PDF
Lydia Cohen 271

ส่วนหลังปกวารสาร PDF
FULL PAGES PDF
ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
Copyright © 2015 | WordPress Theme