วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 19
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
วารสารรัชต์ภาคย์

  วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2559

 • ปกวารสาร
 • ส่วนหน้าวารสาร
 • ภัคชญานันท์ ไกรเดช-ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกในเขตภาคกลาง
 • สุจิตรา แสงวรรณธีระ-ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ศึกษานักเรียนไทยที่ไปศึกษาในสหภาพโซเวียต
 • ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์-การพัฒนาผู้เรียนจากประสบการณ์จริงโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน รายวิชา ปท 2209202 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
 • ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล-การศึกษาสภาพปัจจัยในการสอนที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่าง มีความสุขของนักศึกษา ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก – เทคโนโลยีศรีราชา
 • ดร.นารา กิตติเมธีกุล- พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภครายย่อยชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ ต่ออาหารทะเลสดในจังหวัดหนองคาย
 • ทรงศักดิ์ บุญสิม-การศึกษาผลกระทบของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร สมบุญมาก-วิถีชีวิตหมอนวดในแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา
 • ดร.พิชัย ลัทธศักดิ์ศิริ-ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่ม บรรจุขวดของผู้บริโภค ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • นิตยา ภูชุม, ผศ.ดร. สุมาลี ศรีพุทธรินทร์-การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น 1-รุ่น 4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 1
 • สกุลพร นอขุนทด-ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมโครงการรอยัลฮิลล์ รีสอร์ทบ่อวิน จังหวัดชลบุรี
 • เกสิณี ชิวปรีชา-รูปแบบการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลที่มีจิตสำนึกเป็นฐาน ของสถาบันรัชต์ภาคย์
 • ดร.ปกรณ์ ปรีชาภรณ์-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • รศ.สุขจิตต์ ณ นคร การพัฒนาความสามารถทางการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs กรุงเทพมหานคร ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ดร. นวพร รัตนนาคะ-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ดร.อนิรุทธ์ ผ่องแผ้ว-ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในเทสโก้ โลตัส ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 • Teo Chen Au -The Role of Analysis and Synthesis in Developing Unity Consciousness in the Science of Creative Intelligence
 • Man Yin Chan -Experiencing the Divinity of Life through the Science of Creative Intelligence A Qualitative Analysis of Results of Research in Consciousness
 • ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน-การพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัยแบบบรูณาการตามอริยสัจ 4 (1)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณเพ็ญ มูลสุวรรณ-การขาดจริยธรรมในการดำเนินงานขององค์การธุรกิจ
 • Requirement for Further Study at Undergraduate College of Management Arts for Outside-Schooling Students (Non-Formal Education) in the Bangkok Zone (2)
 • หลังปกวารสาร
 • วารสารทั้งหมด

ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
Copyright © 2015 | WordPress Theme