วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
บทบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
  วารสารรัชต์ภาคย์ ซึ่งได้นำเสนอความรู้ทางด้านวิชาการที่ได้มาจากผลงานวิจัยและบทความ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ที่ได้มาจากผู้เขียน ได้แสดงถึงความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งต้องผ่านกระบวนการ(Process) การรับและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และบทความวิชาการดังกล่าวนี้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มาตีพิมพ์ตามกำหนด และได้มีการเพิ่มเติมปรับปรุงให้ดีขึ้นมาตามลำดับ มีการเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ(Peer Review) กองบรรณาธิการ กองการจัดการเพิ่มเติมเพื่อให้พร้อมสำหรับการยกมาตรฐานเข้าสู่ระดับ TCI และมีการกำหนดประเภทของบทความวิชาการชัดเจนขึ้นเน้นทางด้าน สังคมศาสตร์ โดยมีการตัดบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ออกเพื่อออกเป็นวารสารเฉพาะด้านนี้โดยตรงในคราวต่อไป
  เนื้อหาในวารสารฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการและทางสถาบันรัชต์ภาคย์ขอขอบพระคูณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่จัดสรรบทความวิจัยและบทความทางวิชาการอันมีคุณภาพนำเสนอในวารสารฉบับนี้ และขอบคุณเจ้าของผลงานวิชาการทุกท่านที่ให้เกียรติส่งผลงานเข้าตีพิมพ์ในวารสาร และขอขอบคุณที่ปรึกษา กองการจัดการ กองบรรณาธิการทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายขอขอบคุณทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นในฉบับต่อไป

  ดร.ญาณกร โท้ประยูร
  บรรณาธิการ
  ติดต่อกองบรรณาธิการ
  68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทร. 02-3198201-3 โทรสาร 02-3196710 www.rajaparkjournal.com


ดร.ญาณกร โท้ประยูร

ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
 
Copyright © 2015 | WordPress Theme