วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
ประวัติความเป็นมาสถาบันรัชต์ภาคย์ 


สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สนับสนุนและมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษศาสตร์และทางสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของบทความทางวิชาการ เพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป จึงได้มีการจัดทำวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน มาจวบจนปัจจุบัน ราว 8 ปี แล้วซึ่งทางสถาบันมุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดทำวารสารเข้าสู่ระบบ TCI ควบคู่ไปกับการพัฒนาสถาบันฯ ในโอกาสต่อไป
ซึ่งในปัจจุบันทางกองบรรณาธิการได้มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานของวารสารรัชต์ภาคย์(Rajapark Journal) โดยมีการปรับปรุงผู้ทรงคุณวุฒิโดยเพิ่มเติมและให้มีความหลากหลาย ตรงกับสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ มีการปรับปรุงรูปเล่มให้ทันสมัยและสวยงาม และกองการจัดการที่มีความพร้อมทางในทุกๆด้าน ดั่งปณิธาน ว่า “ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึก”เพื่อให้เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ มีบัณฑิตที่มีคุณภาพ ที่พร้อมออกไปพัฒนา สร้างความเจริญให้กับประเทศไทย
-บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review) จากภายนอกสถาบัน
-กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงาน จำนวน 2 ฉบับและพร้อมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ
-กองบรรณาธิการดำเนินงานจะประมวลรายละเอียดในแบบฟอร์ม และจะแจ้งผลสรุปการประเมินให้แก่ผู้เขียนทราบ โดยจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ประเมินและตัวแบบฟอร์ม
-บทความใดที่กองบรรณาธิการหากตรวจสอบและเห็นว่ามีการลอกเลียน หรือแอบอ้าง ตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงเดียว

บทบรรณาธิการ
วารสารรัชต์ภาคย์ ซึ่งได้นำเสนอความรู้ทางด้านวิชาการที่ได้มาจากผลงานวิจัยและบทความ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ที่ได้มาจากผู้เขียน ได้แสดงถึงความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งต้องผ่านกระบวนการ(Process) การรับและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และบทความวิชาการดังกล่าวนี้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มาตีพิมพ์ตามกำหนด และได้มีการเพิ่มเติมปรับปรุงให้ดีขึ้นมาตามลำดับ มีการเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ(Peer Review) กองบรรณาธิการ กองการจัดการเพิ่มเติมเพื่อให้พร้อมสำหรับการยกมาตรฐานเข้าสู่ระดับ TCI และมีการกำหนดประเภทของบทความวิชาการชัดเจนขึ้นเน้นทางด้าน สังคมศาสตร์ โดยมีการตัดบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ออกเพื่อออกเป็นวารสารเฉพาะด้านนี้โดยตรงในคราวต่อไป
เนื้อหาในวารสารฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการและทางสถาบันรัชต์ภาคย์ขอขอบพระคูณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่จัดสรรบทความวิจัยและบทความทางวิชาการอันมีคุณภาพนำเสนอในวารสารฉบับนี้ และขอบคุณเจ้าของผลงานวิชาการทุกท่านที่ให้เกียรติส่งผลงานเข้าตีพิมพ์ในวารสาร และขอขอบคุณที่ปรึกษา กองการจัดการ กองบรรณาธิการทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายขอขอบคุณทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นในฉบับต่อไป

ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการ
ติดต่อกองบรรณาธิการ
68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทร. 02-3198201-3 โทรสาร 02-3196710 www.rajaparkjournal.com

ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
 
Copyright © 2015 | WordPress Theme