Dropdown Menus in CSS Css3Menu.com

วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสารรัชต์ภาคย์
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 12 ฉบับที่ 25
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 24
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษครบรอบ 23 ปี(เล่ม2)
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษครบรอบ 23 ปี
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 23
วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับพิเศษ
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 11 ฉบับที่ 21
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 20
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 19
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 18
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 17
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 16
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  8 ฉบับที่ 15
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 14
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่  7  ฉบับที่ 13
วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
ติดต่อกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710 
email : Journal@rajapark.eu
ผู้ดูแลระบบ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สนับสนุนและมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษศาสตร์และทางสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของบทความทางวิชาการ เพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป จึงได้มีการจัดทำวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน มาจวบจนปัจจุบันราว 8 ปี แล้วซึ่งทางสถาบันมุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดทำวารสารเข้าสู่ระบบ TCI ควบคู่ไปกับการพัฒนาสถาบันฯ ในโอกาสต่อไป

ค่านิยมหลักขององค์กร
 : RAJAPARK
R : Respect                        มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือซึ่งกันและกัน
A : Accountability                 มีความโปร่งใส รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้
J : Judiciousness                  คิดอย่างทบทวน รอบคอบ
A : Achievement motive        มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มุ่งสำเร็จ
P : Participation                   ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
A : Awareness                     มีความตระหนัก ตื่นตัว
R : Re-Innovation                 ใช้นวัตกรรมอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
K : Knowledge management แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 ) ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง โดย กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) ดร.ญาณกร โท้ประยูร ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ กับดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนะกุล ได้เป็นตัวแทนสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2558 Thailand " ดร.ญาณกร โท้ประยูร บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand
ดร.ญาณกร โท้ประยูร และ ดร.กรเอก กาญจนโภคิน ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ญาณกร โท้ประยูร ผอ.หลักสูตร ป.โท และ ดร.กรเอก กาญจนะโภคิน อาจารย์ ป.โท
ขึ้นรับรางวัล"วุฒิบัตรรับรองการเป็นวิทยากรพัฒนานักวิจัย จาก สภาวิจัยแห่งชาติ(วช.)"
 
ดร.ญาณกร โท้ประยูร บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ และ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน งานครบรอบวันสถาปนา "๑๓๐ ปี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย " International Academic Conference Buddhism in the digital Era 15 th September 2017 
 
วันนี้ ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ญาณกร โท้ประยูร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ และ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการอนุฝึกอบรมสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารของสมาคมนักวิจัยโดยการนำของ ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ที่ประสานงานการเข้าพบคารวะ และรายงาน ความสำเร็จของโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5  และการประชุมเครือข่ายวารสารเพื่อผลักดันขึ้นสู่ฐาน TCI ที่ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี , คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ,บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
สมาชิก/Online
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ข่าวสาร
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ 10 )
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ผอ.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
บรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ได้เข้าร่วมงาน ANPOR Conference 25-28 November 2015 Bangkok, Thailand ์
สถานะบทความ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและวิจัย สถาบันรัชต์ภาคย์ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันรัชต์ภาคย์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดไป
ตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Copyright © 2015 | WordPress Theme